Hlavná ponuka
• Úvod
• Profil verejného obstarávateľa
• Oznámenie
• Projekt Penzión Solaris
• Projekt II.
• Zmluvy
• Kontakt

Oznámenie

 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

ENERGOTRADING, s. r. o.

IČO: 43844456

Mlynská 1483/93 , 093 01 Vranov nad Topľou

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Jankura

Telefón: +421 917765110

Fax: +421 513700007

Email: lasachisro@gmail.com

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Rekonštrukcia rekreačného zariadenia

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 1535-WYP, číslo VVO 18/2014 z 28.01.2014

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 20.02.2014

Dátum odoslania tejto informácie: 19.02.2014

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

1/1


Copyright© ENERGOTRADING,s.r.o